>> Organik Tarım Nedir?

>> Organik Tarımın Prensipleri

>> Sözleşmeli Çiftçi Uygulaması

>> Organik Ürün Sertifikası

>> Organik Ürün Tükecisi Olmanın Nedenleri Nelerdir?

>> Organik Tarıma Başlarken
Yapılması Gerekenler

>> Organik Tarıma Başlama Kara Aldıktan Sonra Yapılması Gerekenler
 
   
 
 
   
   
   

Untitled document

ORGANİK TARIM  NEDİR?

Organik Tarım, üretimde  sentetik kimyasal  üretim girdilerinin kullanımını ortadan  kaldıran, bunun yerine ekim nöbeti, ürün artıkları, hayvan gübresi, yeşil gübre ve tarım dışı organik atıklar kullanılan; hastalık, zararlılar ve yabancı ot mücadelesinde biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanıldığı, topraktaki organizma faaliyetlerinin ve toprak verimliliğin artırılmasına yönelik bir üretim sistemidir. Organik tarımda hedeflenen, doğal kaynakları koruyarak  zararlı ve hastalıklardan arınmış insan ve hayvan gıdası üretmektir.
Başak

Bir başka tanımla organik tarım,

Organik Tarım, sürdürülebilir bir eko-sistem, güvenli gıda, sağlıklı beslenme, sosyal adalet ve hayvanlar için de daha iyi çevresel yaşam şartları ile sonuçlanan bir süreçler dizisine dayalı, bütünsel bir sistem yaklaşımıdır. Bu nedenle, organik üretim sadece belirli girdileri kapsayan veya dışlayan bir üretim sistemi olmanın ötesini ifade eder. Organik tarımda, sentetik zirai ilaçlar  ve gübreler ve tüm sentetik koruyucuların, genetik değişime uğratılmış organizmaların (GDO) ve ışınlama yöntemlerinin kullanımı yasaklanmıştır. Organik tarım standartlarına uygunluk, hileli uygulamalara karşı tüketiciyi korumak da dahil olmak üzere, denetim ve sertifikalama yoluyla güvence altına alınmaktadır.

Organik Üretim; eko-sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi korumaya yönelik, üretimde miktar artışını değil ürünün kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen, insana ve çevreye dost,  bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte içeren kapalı sistem bir üretim şeklidir.

Organik Ürün; sözleşmeli çiftçi uygulamasıyla ve üretimden tüketime kadar her aşamada kontrollü olarak yetiştirilmiş ve sertifikalandırılmış ürünlerdir. Yani, organik tarımın esaslarına uyularak kontrol edilip sertifikalandırılarak üretilmiş, hasat edilmiş, işlenmiş, depolanmış, ambalajlanmış ve nakledilmiş ürünler yani sağlık için güvenli ürünlerdir.

NEDEN ORGANİK TARIM?

Geleneksel tarımda, monokültür  üretimle yani aynı araziye devamlı aynı ürün ekilerek tek yönlü tarım yoluyla  sömürülen  toprağın verimliliğinin düşmesine neden olduğu halde organik tarımda uygulanan ekim nöbeti(münavebe) toprağı zenginleştirerek verimliliğini arttırmaktadır.

Türkiye'deki çiftçilerin  % 85'i küçük arazi sahipleridir, Yatırım güçleri zayıftır ve örgütlenerek bir araya       gelmekte zorlanmaktadırlar. Organik tarımda çiftçiler bir araya gelerek  üretim yapma fırsatını  yakalayabildikleri        gibi  daha az masraf yaparak daha kaliteli ürün elde etme ve daha çok kazanma fırsatını yakalayabilmektedirler. 

Organik tarım tarlada çalışanlara daha sağlıklı bir ortam sağlar. Çünkü sağlığı tehdit eden kimyasalların kalıntı riskleri en düşük düzeydedir yani sağlık için risk taşımazlar.Üretim maliyetlerindeki artış ürün satış fiyatlarından daha fazla olmakta çiftçi geleneksel tarımda  üretim girdileri masraflarını karşılayamamaktadır. Bu maliyetler organik tarımda daha düşüktür.
 Ekmak

Üretim maliyetlerindeki artış ürün satış fiyatlarından daha fazla olmakta çiftçi geleneksel tarımda  üretim girdileri masraflarını karşılayamamaktadır. Bu maliyetler organik tarımda daha düşüktür.

Organik tarım, çevre sorunlarına nedeniyle tehdit altında olan  tarımsal  alanları,  yaban hayatı ve biyoçeşitliliği  korumaktadır.

Organik tarım, su ve enerji tüketimini azaltıp  yenilenemeyen kaynakların ekonomik  kullanımını sağlamaktadır.

Organik üretimde, ürünlerin ışınlanmasına da izin verilmemekte ve genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO)üretilen girdi materyalleri kullanılmamaktadır.

Organik  ürünler organik tarım kurallarına göre üretilmiş ve denetlenmiştir. Organik tarım ambalajlı, etiketli ve markalı ürünler üretimine olanak sağlar.

Organik ürünler üretiminde sentetik kimyasal  girdiler kullanılmadığı  ve ürünlerin doğal tat maddelerinin yapısında da  bozulma söz konusu  olmadığı için sağlıklı ve  lezzetli ürünler üretilmektedir.

 Organik tarım;  hava, su ve toprak kirliliğine neden olmadığı için  doğanın dengesini koruyan  bir üretim şeklidir.

Kırsal kesimde kendine yeterlilik risk altındadır. Sürekli artış gösteren ve önlenemeyen köyden kente göçün önlenmesinde de organik tarım bir çözüm teşkil etmektedir.

Eko-köyler ve eko-turizm çiftçilere yeni bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

ORGANİK TARIMIN PRENSİPLERİ NELERDİR?

Organik üretim yapan tarım işletmelerinde doğal kökenli hammaddeler kullanılarak üretim yapılmalıdır.

Organik tarımda yeter miktarda ve yüksek kalitede ürüna üretmek, maksimum verimi hedeflemekten önce gelmektedir.

Organik tarım sentetik ve kimyasalların kullanımını yasakladığından çiftlik gübresi, yeşil gübre, çiftlik ve sıvı atıkları, saman, torf, mantar üretim artığı, organik ev artıkları kompostu, hayvansal atıkların işlenmiş ürünleri, deniz yosunları ve yosun ürünleri, talaş, ağaç kabuğu, odun artıkları, tabii fosfat kayaları gübre olarak kullanılabilir.

Kontrol ve sertifikasyon sistemi uygulanarak yani her aşmada kayıt tutularak yapılan üretimdir.

Bitki tür ve çeşitlerinin seçiminde üretim yapılacak yerin ekolojik koşulları göz önünde bulundurmalı bu koşullara uygun  dayanıklı, tohum, fidan ve hayvan kullanılmalıdır.       

Sözleşmeli çiftçi uygulaması ile yapılan üretimdir.

Geçiş dönemi ve ekim nöbeti uygulamalı üretimdir. Ekolojik ortama uygun dengeli karışımlar yapılarak  münavebeli olarak uygulanan ekimde  baklagillere  ağırlık verilmelidir.

"Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliği"nin esaslarına  göre modern tarım teknikleriyle üretimdir.

Hayvansal üretimde ise ağıl ve ahırların usluna uygun olması, beslenme ihtiyacının mümkün olduğu ölçüde işletmeden karşılanması yemlere kimyasal maddeler (antibiyotikler, kilo artırıcı katkı maddeleri vs.) katılmaması gerekir.                                  

Yetiştiricilikte yem ihtiyacının karşılanmasında 1 ha. alan için 1 büyükbaş hayvan düşünülmelidir.          

Biyoçeşitliliği ve toprak verimliliğini korumayı hedefleyerek çevre ve insanlara olan zararını en aza indiren üretimdir.

İşletmenin kendi ürettiği girdilerini kullanmasını sağlayarak kendine yeterli  kapalı  sistem ve sürekliliği sağlanmış bir  üretim sistemi oluşturmaktadır.

Sulama sisteminin değiştirilmesi (damlama sulama) ile yapılan üretimdir.

Yenilenmesi güç olan kaynakların kullanımını en  düşük düzeye indirgemektir.

Hastalık ve zararlılar ile biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri uygulamaları ile yapılan üretimdir.

Yabancı ot mücadelesinde farklı sistemleri uygulayarak yapılan  üretimdir.

Ambalajlama, depolama ve taşıma safhalarında da kontrol edilip sertifikalanarak yapılan üretimdir.

Pazarlama ve satış  sistemlerinde farklı uygulamaların yapıldığı üretim şeklidir.

Eko-Köyler ve eko-turizm oluşumlarının yaratılma fırsatları olan doğa ile uyumlu şekilde üretimdir.

ORGANİK TARIMDA SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİ UYGULAMASI NEDİR?

Sözleşmeli Çiftçi  
Türkiye'de organik ürünlerin üretiminde sözleşmeli çiftçi uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamada çiftçilerle üretici firmalar üretim aşamasında girdilerin temini ve hasat aşamasında ürünlerin alımı konularında, mahkemeye başvurma hakkı saklı kalmak koşuluyla, bir sözleşme yaparlar. Sözleşmeli tarım üreticilere pazar, fiyat, satış ve prim garantisi getirerek avantaj sağlamaktadır.

Sözleşmeli üretim yapan çiftçiler tarla ve bahçelerinde organik tarımın ortaya çıkarttığı yararları gözlemleyerek ve bilinçlenerek organik tarımın avantajlarını izleyebilmektedirler. Organik tarım dededen kalma usullerle yapılan tarım değildir, aksine üretimde ve mücadelede modern teknolojiler ve üretim teknikleri gerektirmektedir. Ayrıca organik tarımda, geleneksel tarıma göre girdi maliyetlerinin düşük olması çiftçileri olumlu etkilemekte ve organik tarıma olan ilgi her geçen gün artmaktadır.

 ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKASI NEDİR?

Çevre ile uyumlu bir üretim şekli olan organik üretim, çiftlik ve yerel kaynakların kullanımına dayanan kendine yeterli kapalı bir sistemin oluşturulması ve nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin kontrol edilip sertifikalandığı üretim sistemidir. Sözleşmeli çiftçiler, bahçelerinde ve tarlalarında hiçbir şekilde sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübre kullanmamayı imzaladıkları sözleşmelerle taahhüt ederler. Bu şartlara uygun olarak üretimi yapılan organik ürünlerin her birine, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından denetleme yetkisi verilen uluslar arası bağımsız denetleme firmaları, ürünlerin organik ürün olarak kontrollü yetiştirildiğini belgeleyen, "Organik Ürün Sertifikası" verirler.

Kontrol ve Sertifikasyon firmaları,   Organik Tarım kanunu ve yönetmeliğinde  belirlenen  görevlendirme  esaslarına göre kontrol ve sertifikasyonu yaparlar. Bu kanun ve  yönetmelikte  aynı zamanda kontrol organlarının kimler olabileceğini, hangi hususları yerine getirmeleri gerektiğini de belirlerler. ( Organik tarım mevzuatı bölümüne bakınız.)

TÜRKİYE'DEKİ  KONTROL  VE SERTİFİKASYON  FİRMALARI

  Firmanın Adı Adresi İletişim Bilgileri
 

IMO

225.Sokak No:26/2 A Blok
35040 Bornova /İzmir

Tel   : 0232-3474705
Faks: 0232-3474780
imotr@imo-control.org

 

ECOCERT-SA

Cumhuriyet Cad. No:2/3
Bornova/İzmir

Tel   : 0232-3434360
Faks: 0232-3433959
ecocert@ttnet.net.tr

 

ETKO

160.Sokak. No:13/7
35040 Bornova/İzmir

Tel   : 0232-3397606
Faks: 0232-3397607
info@etko.org

 

SKAL

Suvari Cad. No:8-1
Bornova/İzmir

Tel   : 0232-3432651
Faks: 0232-3393703
turkey@skalint.com

 

Control Union(CU) Certification

Kazım Dirik Mah. Kurtuluş Cad. No:87/1
Bornova/İzmir

Tel   : 0 232 343 26 51
           0 232 339 37 87
Faks: 0 232 339 3703
turkey@controlunion.com

 

BCS

Kazım Dirik Mah. Gediz Cad.Kadir Dağüstü Apt.  No:21 B Blok. Da: 2   35040
Bornova/İzmir

Tel   : 0232 339 05 81
Faks: 0232 339 05 91
bcsturkey@superonline.com

 

EKO-TAR

Adnan Menderes Bulvarı
Deniz Apt. 36/1  33110
MERSİN

Tel   : 0324-3254964
Faks: 0324-3271944
ekotar@europe.com

 

ICEA

Mustafa Kemal Cad.Halil Bey Apt.B Blok
No:166/2 Kat:7 Daire: 13
35040 Bornova/İZMİR

Tel   : 0232-3426068
Faks: 0232-3428464
rayan@egenet.com.tr

 

ORSER

Cemal Nadir Sok. No:10/5  06550Çankaya/ANKARA

Tel   : 0 312 438 15 60
Faks: 0 312 438 15 59
or_ser06@ttnet.net.tr
or­_ser@hotmail.com

Organik ürün sertifikaları, ürünlerin yetiştiği arazinin toprak analizlerinden başlayarak hasat, işleme, ambalajlama ve depolama zincirindeki her safhasında gerekli şartlara uyulduğunu belgelemektedir. Sertifikalama sisteminin 3 ayağı bulunmaktadır. Bunlar, üreticiler, satıcılar ve bağımsız kontrol ve sertifikasyon firmalarıdır.

Organik tarımın kontrol ve sertifikasyonu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, 9 adet kontrol  ve sertifikasyon firması tarafından yapılmaktadır. İsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya, menşeli olan bu firmaları, IMO, ECOCERT, ETKO, SCAL, BSC, EKOTAR, ICEA, CERES ve ORSER  oluşturmaktadır.

İç pazarda dükkanlarda, marketlerde ve hipermarketlerde satılan organik ürünlerin ambalajların üzerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının logosu ve yanında kontrol ve sertifikasyon firmasının logosu bulunması ve organik ürünün ambalajında kontrol ve sertifika  firması tarafından kontrol edilip sertifikalandırıldığının yazı ile belirtilmesi  gerekmektedir. Ancak bu tanımlara uygun ambalajlarda satılan ürünler kontrol edilmiş ve sertifikalandırılmış ve organik olan ürünledir.

ORGANİK ÜRÜN TÜKETİCİSİ OLMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

Zehirli kimyasal ilaç ve gübrelerle uğraşarak 6 kat fazla kanser riski taşıyan çiftçilerimiz başta olmak üzere çocuklarımızın ve kendimizin sağlığını korumak,

Gelecek nesillerin sağlığını korumak, (ABD'de,  0-2, Almanya'da 2-6 yaş grubu çocuk mamalarının üretiminde organik ürünlerin kullanılması yasa ile zorunlu hale gelmiştir)      

Toprak, hava  ve su kalitesini yani doğayı korumak,

Toprak erozyonunu önlemek,

Toprakların bünyesindeki canlı ve organik madde miktarını arttırarak zenginleştirmek,

Su ve enerji tasarrufu sağlamak,

Küçük çiftçilerle sözleşme yaparak verilen primlerle onların yok olmalarını önlemek,

Sözleşmeli çiftçilerin ürünlerini alarak pazarlama sorunlarını çözerek üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltmak,

Bölgesel üretimi destekleyerek ve yok olmaya başlayan ürünlerin üretimini teşvik ederek biyolojik çeşitliliğikorumak,

GDO'sız tohum kullanarak temiz ürün yaratmak,

Daha ucuz ve uzun vadeli kapalı üretim(bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada) yaparak üreticinin gelirini arttırmaktır.

ORGANİK TARIMA BAŞLAMA KARARI ALIRKEN  NELER YAPILMALIDIR?

1. Organik tarım kanunu ve yönetmeliği incelenerek organik tarımın esasları öğrenilmelidir. Organik tarımın kurallarına    uyularak   yapılacak olan kontrollü ve  sözleşmeli  üretimde kayıt ve kalitenin esas olduğu  kabul edilmelidir.

2. Organik tarım yapılacak araziler; geleneksel üretim yapılarak ilaçlanan  tarlalar,  yol, fabrika  ve  benzeri kirletici yapıların
yakınında bulunmamalıdır.  Mesafelerin tespiti  için bir kontrol ve sertifikasyon firmasına danışılmalıdır.

3. Organik tarım yapmaya karar verilen arazide; sebzeler gibi tek yıllık bitkilerde  2 yıl, meyve ağaçları gibi çok yıllık bitkilerde 3 yıl süreyle geçiş dönemi uygulamasıyla organik tarım esaslarına göre üretim yapılacağı fakat  "geçiş dönemi ürünü" elde edileceği ve böyle pazarlanacağı bilinmelidir.

4. Aynı tarlada her yıl aynı ürünün üretimi yerine bölgeye göre uygun ekim nöbeti (münavebe/rotasyon) uygulaması yapılacağı kabul edilmelidir.

5.Kontrol ve Sertifikasyon Firmalarında birisi ile  sözleşme yapılarak, belirli bir masraf karşılığı, üretimin her aşamasında kayıt tutulması ve yapılacak kontroller sonucu sertifika alınması gerektiği bilinmelidir.

ORGANİK TARIMA BAŞLAMA KARARI ALINDIKTAN SONRA  NELER  YAPILMALIDIR?

1. Yurt içi ve yurt dışında uygulanan ilgili kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi

2. . Ekolojik  ve ekonomik analizin yapılması

3. Alınabilecek danışmanlık hizmetlerinin araştırılması

4. Organik  ürün deseninin belirlenmesi ve üretim bilgilerinin derlenmesi

5. Ön dokümantasyon hazırlığının yapılması

- Üretici bilgilerini içeren organik üretici kartlarının hazırlanması

- Son üç yıllık üretim bilgilerini kapsayan organik üretici arazi envanterinin hazırlanması

- Organik tarım parsellerin krokilerinin hazırlanması

- Organik tarım yönetim planının  hazırlanması

6. Kontrol ve sertifikasyon hizmetleri için teklif alınması ve tekliflerin değerlendirilmesi

 7. Kontrol ve sertifikasyon firması ile sözleşme imzalanması ve kontrol/sertifikasyon sürecinin başlatılması

- Kontrolör tarafından  proje sahibinin  hazırladığı dokümanların incelenmesi

- Kontrol faaliyetinin başlaması

- Üreticiler veya işleyici firmalar ile görüşmelerin yapılması

- Arazi/işletme  incelemelerinin yapılması

- Numune alımı ve analiz kararlarının alınması

 (Analizler ancak bu işle ilgili akredite olmuş laboratuarlar tarafından yapılabilir)

8.  Organik tarım esaslarına göre rapor yazılması 

Kontrol edilen her bir projenin raporu yazılmak zorundadır. Raporun içeriği talep edilen sertifika standardının sorularına yanıt vermelidir. Sertifikasyon işlemi yetkili bir başkası tarafından bu rapor ve bu raporun ekleri incelenerek yapılmaktadır.

9. Sertifikasyon Sürecinin başlaması

10. Satış  Sertifikasının düzenlenmesi

Satın alma, işleme, paketleme, satış vb. faaliyetlere ilişkin sürecin kontrolü belgeleme ve bilgilendirme düzeyinde devam eder.

Kontrol ve Sertifika masrafları ise,  kontrolörün firma merkezi  ile proje bölgesi arasında ulaşım için harcanan   zaman, arazi uygulamasında harcanan zaman, rapor ve benzeri ofis çalışmaları için harcanan zamanın ücretlendirilmesidir.

Toplam Ziyaretçi: 35696 Anasayfa      Sıkça Sorulan Sorular    Bize Ulaşın   Linkler Tasarım: TEMA